LELÉDACUCA (OU QUE ESTÁ MAL DA CABEZA)

Partimos da cuestión de se hai que rediseñar útiles que funcionan. Non temos intención de dar resposta a esta pregunta cunha serie de obxectos inventados, producidos a partir da dificultade de pensar o espazo atravesado de tempo e de memoria.

Mais traballamos na turbulencia de procesar determinados artefactos. Noutra maneira de entendérmonos coas cousas, noutra economía política do deseño.

Cos pés na T(t)erra para percibir a vibración /a/temporal das cousas.

Este proxecto tivo lugar no Campo do Sar, entre o 10 de agosto de 2013 e setembro de 2015.
Agora estamos a pensar en outras cousas.


 

LELÉDACUCA (O QUE ESTÁ MAL DE LA CABEZA)

Partimos de la cuestión de si hay que rediseñar útiles que funcionan. No tenemos intención de dar respuesta a esta pregunta con una serie de objetos inventados, producidos a partir de la dificultad de pensar el espacio atravesado de tiempo y de memoria.

Sin embargo trabajamos en la turbulencia de procesar determinados artefactos. En otra manera de entendernos con las cosas, en otra economía política del diseño.

Con los pies en la T(t)ierra para percibir la vibración atemporal de las cosas.

Este proyecto tuvo lugar en el Campo do Sar, entre el 10 de agosto de 2013 y septiembre de 2015.
Ahora estamos pensando en otras cosas.


 

LELÉDACUCA (A CRAZY PERSON)

We start with the question of whether to design again useful implements. We do not intend to answer this question with a series of invented objects produced from the difficulty of thinking about traversed space of time and memory.

However we work on turbulence of processing certain artefacts. In another way to understand ourselves with things, in other political economy of design.

Down to E(e)arth to perceive the timeless vibration of things.

Campo do Sar, August 10, 2013

- leledacuca -
- leledacuca -
-